Poučení zájemce o zpracování osobních údajů při uzavření smlouvy o realitním zprostředkování

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Reality Kocourek s.r.o., se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pro Radhoštěm, IČ: 286 57 713, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37435 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“) jakož i navazujícího zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů zpracovával tyto Vaše osobní údaje:

 • titul, jméno a příjmení subjektu, stav
 • rodné číslo, datum narození
 • bydliště subjektu
 • e-mail subjektu
 • telefonní číslo subjektu
 • fotografie dle občanského průkazu subjektu
 • číslo bankovního účtu subjektu
 • číslo občanského průkazu nebo pasu
 • název obchodní firmy, IČO, DIČ a sídlo

2. Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, e-mail, telefonní číslo, fotografie dle občanského průkazu a číslo bankovního účtu subjektu, atd. je nutné zpracovat za účelem poskytnutí realitních služeb Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu poskytování realitních služeb, popř. po dobu účinnosti smlouvy mezi Vámi a Správcem.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: roznov@reality- kocourek.cz, Reality Kocourek s.r.o., Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Účetní správce: externí poradci, advokáti a makléři
 • Poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací: Poski REAL
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat seznam subjektů, kteří mají přístup k Vaším osobním údajům,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jaké subjekty mají přístup k Vaším údajům? Abychom zajistili řádný chod naší společnosti a mohli Vám poskytovat kvalitní služby, mají přístup k Vašim osobním údajům i další třetí subjekty. Jedná se zejména o poskytovatele IT služeb, zajistitele, advokátní kanceláře a další osoby, které poskytují služby pro naši společnost, a s nimiž máme samozřejmě za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou korektní smlouvu o zpracování osobních údajů.

7. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání smlouvy nebo po dobu nezbytně nutnou na základě tohoto souhlasu. Vaše osobní údaje uchováváme proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení Vaší smlouvy či závazků z ní vyplývajících či souvisejících nebo po odvolání souhlasu máme Vaše údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob.

Toto poučení je platné a účinné ode dne 1. 3. 2020

Reality Kocourek s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
zastoupena jednatelem
Tomášem Kocourkem